22.05.2019–28.05.2019
Virrat | Virtain Pirtti
K7, (2.08). Liput 10/9 e.
29.05.2019–04.06.2019
Virrat | Virtain Pirtti
K12. Liput 10/9 e.