26.06.2019–06.07.2019
Virrat | Virtain Pirtti
K-7
28.06.2019–05.07.2019
Virrat | Virtain Pirtti
K-7
16.06.2019
Virrat | Virtain Pirtti
14.06.2019–19.06.2019
Virrat | Virtain Pirtti
30.05.2019–11.06.2019
Virrat | Virtain Pirtti
K-12 Liput: 10 € / 9 €
30.05.2019–11.06.2019
Virrat | Virtain Pirtti
-S- Liput: 10 € / 9 €
29.05.2019–04.06.2019
Virrat | Virtain Pirtti
K12. Liput 10/9 e.
28.05.2019–05.06.2019
Virrat | Virtain Pirtti
K7, (2.08). Liput 10/9 e.
15.05.2019–21.05.2019
Virrat | Virtain Pirtti
K16. Liput 10/9 e.